Przedłużenie terminu składania wniosków do programu „Mała retencja 2.0” do 28 lipca br.

Do 28 lipca br. potrwa nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji związanych z retencją wód opadowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów w 2023 roku – MAŁA RETENCJA 2.0.

Wnioskodawcami mogą być:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

–  wspólnoty mieszkaniowe,

– osoby prawne,

– przedsiębiorcy,

2)  jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotację przeznacza się na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykonaniem jednego z systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych:

1) zakup i montaż zbiorników naziemnych szczelnych o łącznej pojemności min 500 l;

2) zakup i montaż zbiorników podziemnych szczelnych o pojemności min. 2000 l;

3) zakup i montaż studni chłonnej lub przelewowo–rozsączającej;

4) utworzenie ogrodu deszczowego;

5) utworzenie oczka wodnego o pojemności min. 500 l.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://bip.erzeszow.pl/pl/284-wydzial-klimatu-i-srodowiska/2204-aktualnosci/79226-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-dofinansowanie-inwestycji-zwiazanych-z-retencja-wod-opadowych-na-terenie-gminy-miasto-rzeszow-w-2023-roku-mala-retencja-20.html