MATURZYSTO, MATURZYSTKO!Kwalifikacja wojskowa maturzystów w 2023 roku

MATURZYSTO, MATURZYSTKO!

Jeśli otrzymałeś/aś wezwanie na kwalifikację wojskową, a jej termin pokrywa się z Twoim egzaminem maturalnym, pamiętaj, żeby powiadomić o tym fakcie nadawcę swojego wezwania. Zostanie Ci wyznaczony inny, dogodny do Twoich planów termin.

Podstawę prawną takiego działania znajdziecie w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.02.2023 w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440):

§ 6. Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.